Jonques croisièresTripadvisor

Mon Cheri Junk

Hai Phong Mon Cheri Junk | 3 days 2 nights

Mon Cheri Junk
Hanoi - Halong - Quang Ninh - Cat Ba - Hai Phong
Hanoi - Halong - Quang Ninh - Cat Ba - Hai Phong
Port of departure: Hai Phong Wharf
Price: 385 USD 420 USD

Hai Phong Mon Cheri Junk | 2 days 1 night

Mon Cheri Junk
Hanoi - Halong - Quang Ninh - Cat Ba - Hai Phong
Hanoi - Halong - Quang Ninh - Cat Ba - Hai Phong
Port of departure: Hai Phong wharf
Price: 240 USD 265 USD
Top
free telephone appointment
tripadvisor
call